Disclaimer

Het gebruik van de Kristofwillekens.com website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Informatie op deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kristofwillekens.com.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de inhoud van deze website, drukwerken en andere documenten van Kristofwillekens.com is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Kristofwillekens.com. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van Kristofwillekens.com en zijn leveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen. Verder erkent de gebruiker uitdrukkelijk om de leveranciers van Kristofwillekens.com in elk geval te vrijwaren voor eender welke vorm van aanspraken.

Kristofwillekens.com streeft er naar om de informatie op de website(s) zo volledig, correct en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. Kristofwillekens.com en zijn leveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid, etc. van de informatie voor welk gebruik dan ook. Kristofwillekens.com en zijn leveranciers kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de weergegeven informatie op de website(s).

Kristofwillekens.com en/of zijn leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de Kristofwillekens.com website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Kristofwillekens.com is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien Kristofwillekens.com gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Kristofwillekens.com en zijn leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Kristofwillekens.com zijn. Kristofwillekens.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

De op deze website ingewonnen informatie wordt opgenomen in een databank. Op aanvraag verlenen wij aan bezoekers de mogelijkheid om hun gegevens te controleren, te verbeteren of te verwijderen uit onze databank, conform de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.